bhp

Klasyfikacja wypadków (lekkie, ciężkie, zbiorowe, śmiertelne)

Do rodzajów wypadków przy pracy zaliczmy wypadek: śmiertelny, ciężki, lekki i zbiorowy.

Za wypadek śmiertelny przy pracy, uważa się wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć pracownika w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku. Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – czynnik organizacyjny

Czynnik organizacyjny to również czynnik, który powoduje, a także przyczynia się do powstawania wypadków przy pracy.

Czynnikiem organizacyjnym powodującym wypadki przy pracy może być niewłaściwa organizacja stanowiska pracy do których może przyczynić się nieład w miejscu pracy, nieodpowiednie przejścia i dojścia, niewłaściwe rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy. Czytaj więcej

Kiedy jest wypadek przy pracy, a kiedy choroba zawodowa?

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie które wystąpiło nagle, nastąpiło w związku z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, lub spowodowało uraz lub śmierć.

Wypadek przy pracy uważa się, gdy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – czynnik techniczny

Kolejnym czynnikiem wypadków przy pracy może być także czynnik techniczny.

Czynnik techniczny to czynnik spowodowany na przykład złym stanem maszyn i urządzeń.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – czynnik ludzki

Jednym z czynników wypadków przy pracy może być czynnik ludzki, czyli taki który wypływa od samego człowieka.

Człowiek może sam osobiście przyczynić się do spowodowania wypadku przy pracy.

Do wypadku może dojść z własnej przyczyny lub z przyczyny drugiego pracownika. Czytaj więcej

Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia.

Na pewno o wysokości wynagrodzenia może świadczyć na przykład wysoka absencja pracownika.

Starania pracownika/ów, dzięki któremu/ym nastąpił wzrost jakości produktu, bądź usługi, co korzystnie wpłynęło na rozwój firmy, może prowadzić do większego wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – obowiązki pracownika.

Pracownik jest obowiązany dbać o swoje bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, a przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków.

Każdy pracownik w miejscu pracy obowiązany jest stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany dbać o zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca zapewniając pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki ochrony zbiorowej, dba o zdrowie i życie swoich pracowników, co zarazem zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Czytaj więcej

Staż w BHP

Starając się o staż na stanowisku inspektora BHP, stoimy przed nie lada zadaniem. Chętni, którzy pragną podjąć praktykę w funkcji specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy powinny okazać niezbędne kwalifikacje, to jest dokument skończenia studiów BHP.

Czytaj więcej