Przerwy w pracy – kiedy więcej?

Prawo do przerwy przysługuje każdemu pracownikowi w związku w wykonywana przez niego pracą.

Kodeks pracy mówi nam o pewnych okresach w czasie pracy. Za przerwę w pracy uznaje się czas przeznaczony na spożycie posiłku, czas na chwilowy odpoczynek, oraz przerwa na karmienie piersią.

Czytaj więcej

Klasyfikacja wypadków (lekkie, ciężkie, zbiorowe, śmiertelne)

Do rodzajów wypadków przy pracy zaliczmy wypadek: śmiertelny, ciężki, lekki i zbiorowy.

Za wypadek śmiertelny przy pracy, uważa się wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć pracownika w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku. Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – czynnik organizacyjny

Czynnik organizacyjny to również czynnik, który powoduje, a także przyczynia się do powstawania wypadków przy pracy.

Czynnikiem organizacyjnym powodującym wypadki przy pracy może być niewłaściwa organizacja stanowiska pracy do których może przyczynić się nieład w miejscu pracy, nieodpowiednie przejścia i dojścia, niewłaściwe rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy. Czytaj więcej

Kiedy jest wypadek przy pracy, a kiedy choroba zawodowa?

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie które wystąpiło nagle, nastąpiło w związku z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, lub spowodowało uraz lub śmierć.

Wypadek przy pracy uważa się, gdy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – czynnik techniczny

Kolejnym czynnikiem wypadków przy pracy może być także czynnik techniczny.

Czynnik techniczny to czynnik spowodowany na przykład złym stanem maszyn i urządzeń.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – czynnik ludzki

Jednym z czynników wypadków przy pracy może być czynnik ludzki, czyli taki który wypływa od samego człowieka.

Człowiek może sam osobiście przyczynić się do spowodowania wypadku przy pracy.

Do wypadku może dojść z własnej przyczyny lub z przyczyny drugiego pracownika. Czytaj więcej

Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia.

Na pewno o wysokości wynagrodzenia może świadczyć na przykład wysoka absencja pracownika.

Starania pracownika/ów, dzięki któremu/ym nastąpił wzrost jakości produktu, bądź usługi, co korzystnie wpłynęło na rozwój firmy, może prowadzić do większego wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – obowiązki pracownika.

Pracownik jest obowiązany dbać o swoje bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, a przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków.

Każdy pracownik w miejscu pracy obowiązany jest stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy – obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany dbać o zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca zapewniając pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki ochrony zbiorowej, dba o zdrowie i życie swoich pracowników, co zarazem zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Czytaj więcej

Staż w BHP

Starając się o staż na stanowisku inspektora BHP, stoimy przed nie lada zadaniem. Chętni, którzy pragną podjąć praktykę w funkcji specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy powinny okazać niezbędne kwalifikacje, to jest dokument skończenia studiów BHP.

Czytaj więcej